- ออกแบบระบบภาพและเสียง 
- ให้คําปรึกษาการวางระบบ 
- ติดตังเข้าระบบอบรมการใช้งาน 
- ห้องประชุม 
- ห้องเรียน 
- ห้องอบรม 
- ห้องสัมมนา 
- ห้องบัญชาการ
- IP Phone
- CCTV​

ห้องประชุมเป็นห้องทีใช้งานกันทุกองค์กร ไม่เป็นทางการนัก จะไม่มีอุปกรณ์อะไรมากนัก เนืองจากเป็นห้องทีไม่ได้มี การประชุมทีเป็นความลับมากๆ และอาจมีเสริมเรืองชุด Video/Telephone Conference แบบ Mobile มาใช้งานใน บางครังรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับภาพและเสียงทีชัดเจนในการโต้ตอบและมีการบันทึกทุกการประชุม​

Audio & Visual System​

ห้องประชุม (Meeting Room) ห้องประชุมหรือการประชุม เป็นกิจกรรมทีสําคัญมากส่วนหนึงในการทํางานของทุกองค์กร ตังแต่การประชุมเพือวาง แผนการทํางาน การช่วยกันออกความคิดเห็น การตัดสินใจในเรืองสําคัญๆ และการแก้ไขปัญหา ดังนัน ห้องประชุมจึงเป็น
พืนที ทีขาดเสียมิได้ในทุกองค์กรหรือหน่วยงาน การออกแบบห้องประชุมทีดี จะช่วยเอือให้เกิดประสิทธิภาพในการประชุม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิม หรือการแข่งขันให้กับองค์กรได้ ฟังก์ชันการใช้งานของห้องประชุมทาง บริษัท ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จํากัด มีความยินดีในการให้คําปรึกษาและออกแบบ         ห้องประชุมทีพบเห็นโดยทัวไป มีหลายๆ รูปแบบ แตกต่างกันไปตามความต้องการ ความสําคัญ และลักษณะในการ ประชุม ทีมีการใช้กันบ่อยๆ ดังนี​

ห้องประชุม (Meeting Room)​

ห้องประชุมแบบ Conference Room  เป็นห้องประชุมทีใช้สําหรับการประชุมเพือการพิจารณาเรืองสําคัญๆ อย่างเป็น ทางการ จําเป็นต้องมีไมโครโฟนแบบชุดประชุม และมีอุปกรณ์ระบบเสียงหลายๆ ชนิด เพือให้เกิดมิติในหลายๆ ด้าน ผู้ดูแล ระบบ หรือผู้ทีไม่เกียวข้องอาจไม่สามารถเข้าไปในขณะทีมีการประชุมได้ จึงอาจต้องออกแบบให้สามารถควบคุมระบบทุก อย่าง ได้โดยผู้เข้าร่วมประชุมเอง หรือเลขาการประชุมภายในห้องประชุม การออกแบบในสมัยใหม่จึงควรทําให้สามารถใช้ งานได้ง่าย เป็นระบบอัตโนมัติ และไม่ซับซ้อน​

ห้องประชุมแบบห้องบัญชาการหรือห้องวิเคราะห์สถานการณ์ (War Room) บางทีอาจเรียกเป็น Operation Center หรือ Command Control ลักษณะคือเป็นห้องประชุมเพือการตัดสินใจในสถานการณ์พิเศษ  ระบบทีมีในห้องนี ต้อง สามารถรับข้อมูลทีสําคัญจากทุกๆ มิติ อาจต้องมีระบบ Network  จากหน่วยงานหรือสาขา หรือทุกๆ ข้อมูลทีจําเป็นต้อง นําภาพหรือเสียงขึนมาเพือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนันระบบเสียงและภาพ ต้องสามารถแสดงผลในหลายๆ รูปแบบได้พร้อมกัน ทําให้มีการเปรียบเทียบ เพือพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม​

Call With Me Clcik!

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

CONTACT TO EMAIL CLICK!!

CONTACT TO EMAIL CLICK!!